Ochrana osobních údajů

gdpr-ochrana-osobnich-udaju-speciosa-eshop

Následující Podmínky stanovují druhy osobních údajů, které shromažďujeme a zpracováváme, pro uskutečnění vašeho nákupu zboží na našich webových stránkách, a také způsob, jakým jsou Vaše osobní údaje používány, sdíleny a chráněny. Najdete zde i vysvětlení možností, které ve vztahu k Vašim osobním údajům máte k dispozici, a jak nás můžete kontaktovat. Tímto Vás tedy níže informujeme o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech v souladu s čl. 12 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále též jen „GDPR“).

 

l. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je společnost Speciosa International s.r.o., se sídlem Janovského 985/15, Praha 7 - Holešovice, IČ 108 52 468, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 349539 (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou:
  • webové stránky: https://speciosa.eu
  • adresa: Janovského 985/15, Praha 7 - Holešovice
  • email: info@speciosa.eu
  • telefon: +420 777 072 059
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

ll. ZDROJE A KATEGORIE ZPRACOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce je oprávněn zpracovávat zejména následující osobní údaje Subjektu:

 1. Osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.
 3. Provedete-li příslušné úkony (registrace na eshopu), přihlašovací údaje k účtu, včetně jména, pod kterým tento Subjekt údajů na internetu vystupuje, hesla a jedinečného uživatelského identifikátoru, a dále údaje spojené s aktivitou tohoto účtu (historie objednávek)
 4. Může zpracovávat údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci vámi uděleného souhlasu (souhlas ze strany Subjektu údajů) jako použití osobních údajů za účelem personálního řízení, použití osobních údajů za účelem propagace a marketingových aktivit
 5. Osobní preference (nastavení) včetně nastavení v oblasti marketingu a používání cookies ze strany Subjektu údajů. Více informací o používaných cookies jsou k dispozici zde.
 6. Další nezbytné údaje pro plnění smlouvy.
 7. Další osobní údaje, které Subjekt údajů Správci poskytnul.

 

lll. ZÁKONNÝ DŮVOD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:
  • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  • dodržení právní povinnosti Správce stanovené obecně závazným právním předpisem, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
  • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
 2. Účelem zpracování osobních údajů je:
  • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt, telefon), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
  • povinnost Správce uchovávat účetní a daňové doklady na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR
  • určení, výkon nebo obhajoba právních nároků Správce, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
  • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

lV. DOBA UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

 1. Správce uchovává osobní údaje:
  • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu),
  • k účelu podle čl. III, odst. 2 písm. a) výše budou osobní údaje zpracovávány do zániku závazků ze smlouvy (tím není dotčena možnost Správce tyto osobní údaje následně dále zpracovávat - v nezbytném rozsahu k účelu dle čl. III, odst. 2 písm b), c), a/nebo d) výše.
  • k účelu podle čl. III, odst. 2 písm. b) výše budou osobní údaje zpracovávány po dobu trvání příslušné právní povinnosti Správce,
  • k účelu podle čl. III, odst. 2 písm. c) výše budou osobní údaje zpracovávány do uplynutí 4. kalendářního roku následujícího po skončení záruční doby podle smlouvy (pokud byla ve smlouvě sjednána záruka za jakost), nejméně však do uplynutí 5. kalendářního roku následujícího po zániku závazků ze smlouvy,
  • v případě zahájení a trvání soudního, správního nebo jiného řízení, ve kterém jsou řešeny práva či povinnosti Správce ve vztahu k příslušnému Subjektu údajů, neskončí doba zpracování osobních údajů k účelu podle. čl. III, odst. 2, písm. c) výše před skončením takového řízení,
  • k účelu zasílání obchodních sdělení podle čl. III, odst. 2, písm. d) výše budou osobní údaje zpracovávány do doby, než Subjekt údajů vyjádří svůj nesouhlas s takovým zpracováním.
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.
  • Nejpozději do konce kalendářního čtvrtletí následujícího po uplynutí doby zpracování výše budou příslušné osobní údaje, u kterých pominul účel jejich zpracování, zlikvidovány (skartací nebo jiným způsobem, který zajistí, že se s osobními údaji nebudou moci seznámit neoprávněné osoby) či anonymizovány.

 

V. ZPRACOVATELÉ A PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ (SUBDODAVATELÉ SPRÁVCE)

Správce je oprávněn předat osobní údaje subjektům, se kterými uzavřel smlouvu o zpracování osobních údajů a kteří budou pro Správce zpracovávat osobní údaje jako jeho zpracovatelé. Na základě výše uvedeného je Správce oprávněn předat osobní údaje Subjektu údajů následujícím subjektům, popř. kategoriím subjektů

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby:
 1. zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu
  • Shoptet s.r.o., IČ: 28935675, Dvořeckého 628/8, 169 00 Praha
 2. podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy:
  • General Logistics Systems Czech Republic s.r.o., IČO: 26087961, se sídlem Průmyslová 5619/1, 581 01 Jihlava
  • Česká pošta, s.p., IČO: 47114983, se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha
  • Zásilkovna s.r.o., IČO: 28408306, se sídlem Lihovarská 1060/12, 190 00 Praha
  • ComGate, a.s., IČO: 26508842, se sídlem Gočárova třída 1754/48b, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové
 3. zajišťující marketingové služby:
  • Seznam.cz, a.s., IČO: 26168685, se sídlem Radlická 3294/10, 15000 Praha 
  • Heureka Group a.s., IČO: 078 22 774, se sídlem Karolinská 650/1, 186 00 Praha  
  • Google, Mountain View, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA
  • Meta Platforms Ireland Ltd, 4 GRAND Canal square, Grand Canal Harbour, D2 Dublin, Ireland
  • The Rocket Science Group LLC (provider of Mailchimp service), 675 Ponce de Leon, Atlanta, GA 30308, USA
 4. zajišťující účetní služby (účetní)
 1. Osobní údaje Subjektu údajů mohou být dále předávány následujícím příjemcům/kategoriím příjemců:
  • dodavatelé Správce,
  • zaměstnanci Správce,
  • osoby v jiném smluvním vztahu ke Správci (např. poskytovatelé marketingových a reklamních služeb),
  • finanční instituce a pojišťovny,
  • státní orgány v rámci plnění zákonných povinností Správce stanovených příslušnými právními předpisy.
 2. Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.
  • The Rocket Science Group LLC (provider of Mailchimp service), 675 Ponce de Leon, Atlanta, GA 30308, USA
  • Google, Mountain View, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA

 

Vl. VAŠE PRÁVA

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte:
  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
  • právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, a to písemně nebo elektronicky na adresu nebo email Správce uvedený v těchto Podmínkách.
 2. Dále máte právo kontaktovat Správce údajů, zjistíte-li, nebo domníváte-li se, že vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Subjektu údajů, nebo v rozporu s právními předpisy a žádat po Správci údajů vysvětlení a/nebo zjednání nápravy. Žádost je potřeba podat písemně zasláním dopisu (na adresu sídla společnosti), nebo emailu na adresu info@speciosa.eu
 3. Jestliže bude žádost Subjektu údajů shledána oprávněnou, Správce údajů neprodleně odstraní závadný stav. Dále máte právo obrátit se přímo na dozorový úřad - Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů. Kontaktní údaje dozorového úřadu jsou: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Czech Republic, +420 234 665 555, www.uoou.cz

 

Vll. PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména zabezpečená hesla, antivirový program, aktivace šifrování https
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo Subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

 

Vlll. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní vždy na svých internetových stránkách https://www.speciosa.eu/podminky-ochrany-osobnich-udaju/

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 20. 6. 2022