Obchodní podmínky

internetového obchodu www.speciosa.eu, platné pro soukromé osoby.

Obsah:

l. VYMEZENÍ POJMŮ

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen “VOP”) obchodní společnosti Speciosa International s.r.o., se sídlem Janovského 985/15, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČ 10852468, (dále jen „Prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi Prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „Kupující“) prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího. Internetový obchod je Prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://www.speciosa.eu (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
 2. „Kupujícím“ se rozumí konečný spotřebitel, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.
 3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 4. Ustanovení těchto VOP jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy. Kupní smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce.
 5. Znění VOP může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

 Zpět na Obsah

ll. INFORMACE PŘED UZAVŘENÍM KUPNÍ SMLOUVY

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, sděluje Prodávající Kupujícímu před uzavřením smlouvy následující údaje.

 1. Údaje o prodávajícím:
  • Název: Speciosa International s.r.o.
  • Sídlo: Janovského 985/15, Holešovice, 170 00 Praha 7
  • IČ: 108 52 468
  • DIČ: CZ108 52 468
  • Spisová značka: C 349539, vedená u Městského soudu v Praze
  • Jednatel: Jakub Stuchlík
  • Telefon: +420 777 072 059
  • Email: info@speciosa.eu
  • Doručovací a fakturační adresa: Janovského 985/15, Holešovice, 170 00 Praha 7
  • Prodávající je plátcem DPH.
 2. Zboží a jeho hlavní vlastnosti jsou uvedeny v internetovém obchodě speciosa.eu. Obrázky u zboží mají pouze ilustrativní charakter a nemusí odpovídat skutečné podobě zboží. Kupující je tímto obeznámen, že z důvodu rozdílů v uživatelském nastavení různých zobrazovacích prostředků (např. PC monitorů, obrazovek mobilů apod.) se mohou reálné barvy produktů mírně lišit od zobrazení na e-shopu. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 3. Zboží a jeho hlavní vlastnosti jsou uvedeny v internetovém obchodě speciosa.eu. Obrázky u zboží mají pouze ilustrativní charakter a nemusí odpovídat skutečné podobě zboží. Kupující je tímto obeznámen, že z důvodu rozdílů v uživatelském nastavení různých zobrazovacích prostředků (např. PC monitorů, obrazovek mobilů apod.) se mohou reálné barvy produktů mírně lišit od zobrazení na e-shopu. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 4. Z důvodu produkce vybraného zboží (např. látek a galanterních produktů) u našich dodavatelů, může dojít barevným, či tvarovým odlišnostem u totožného produktu dodaného v jiném časovém úseku. Za tyto odlišnosti je zodpovědný výrobce daného zboží, a Prodávající je nemůže nijak ovlivnit. Kupující byl tímto obeznámen o této skutečnosti.
 5. Informace o ceně produktů uváděné Prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na balení a doručení zboží. V případě slev je vždy uvedena původní i aktuální cena po slevě. Cena zboží je platná po dobu jejího zveřejnění v e-shopu Prodávajícího. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 6. Informace o přijímaných způsobech platby a způsobech balení a dodání objednaného zboží jsou blíže uvedeny zdeNa stejném místě jsou uvedeny i náklady na dodání.
 7. Údaje o právech z vadného plnění jsou uvedeny v čl. 7 těchto VOP.
 8. Prodávající nenabízí uzavření smlouvy na dobu neurčitou nebo smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění.
 9. Zpracování objednávek, řešení požadavků zákazníků, vyřizování e-mailové korespondence a provoz infolinky probíhá v pracovních dnech v provozní době, blíže specifikované na e-shopu.
 10. Prodávající požaduje úhradu kupní ceny před předáním zboží, a to buď bezhotovostním převodem (platba kartou nebo bankovní převod) nebo předáním přepravci (dobírka).
 11. Podmínky, lhůty a postupy pro odstoupení od kupní smlouvy jsou uvedeny v čl. 6 těchto VOP.

Zpět na Obsah

lll. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Kupující podává Prodávajícímu návrh na uzavření kupní smlouvy (dále jen „objednávka“) vybráním zboží z nabídky Prodávajícího na e-shopu, jeho následným vložením do elektronického nákupního košíku na e-shopu a závazným potvrzením objednávky.
 2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:
  1. prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,
  2. vyplněním objednávkového formuláře s možností nové registrace,
  3. vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.
 3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném zboží (popis zboží, kódové označení zboží, cenu zboží, množství zboží apod.), údaje o způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o způsobu a ceně dopravy objednávaného zboží a prostor pro vyplnění identifikačních údajů kupujícího – zejména jméno a příjmení adresa, město, země, kontaktní emailová adresa, kontaktní telefon, případně doručovací adresa – tyto údaje budou uvedeny na Daňovém dokladu. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých náležitostí objednávkového formuláře, včetně souhlasu se zněním těchto obchodních podmínek. Veškeré skutečnosti uváděné Kupujícím do poznámky v objednávkovém formuláři jsou součástí uzavřené kupní smlouvy v případě souhlasu Prodávajícího s nimi, v případě jeho nesouhlasu se má za to, že kupní smlouva nebyla uzavřena.
 4. Před závazným potvrzením objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Koupit“. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Neprodleně po obdržení objednávky zašle Prodávající Kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky Prodávajícího, Reklamační formulář a Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, platné k datu uskuteční objednávky. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na emailovou adresu kupujícího.
 5. Minimální množství (tj. počet kusů nebo metrů) zboží, které může Kupující objednat je uvedeno u popisu konkrétního produktu, prezentovaného v katalogu zboží na e-shopu. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv měnit požadavek na minimálního množství produktu, které lze objednat.
 6. Kupující se při výběru zboží nemůže odchýlit od nabídky prodávajícího. Pokud Kupující v objednávce uvede jiné zboží, než které Prodávající nabízí, případně zboží s jinými vlastnostmi, smlouva nevznikne. Prodávající zároveň nemůže dodat jiné zboží, než si Kupující objednal, ledaže se dohodnou jinak.
 7. Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím je uzavřena okamžikem akceptace objednávky Prodávajícím, tedy potvrzením objednávky a potvrzením dostupnosti zboží na skladě ze strany Prodávajícího, odeslaným na emailovou adresu kupujícího zadanou Kupujícím. V případě, že k takovémuto potvrzení ze strany Prodávajícího nedojde, má se za to, že kupní smlouva nebyla uzavřena. Kupující je srozuměn s tím, že Prodávající není povinen uzavřít s Kupujícím kupní smlouvu na zboží uvedené v e-shopu Prodávajícího, tj. že vystavení zboží v e-shopu prodávajícího není nabídkou k uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 obč. zák. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.
 8. Prodávající je oprávněn při okolnostech hodných zřetele před potvrzením objednávky, a tedy uzavřením kupní smlouvy, požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 9. Prodávající je oprávněn kontaktovat Kupujícího (například písemně či telefonicky) v případě, že zboží v přijaté objednávce není aktuálně skladem nebo v případě nemožnosti Prodávajícího splnit jakýkoliv požadavek Kupujícího vyjádřený v objednávce. V takovém případě, Prodávající může Kupujícímu zaslat nabídku na uzavření nové kupní smlouvy v pozměněné podobě oproti původní objednávce Kupujícího. Kupní smlouva je v tomto okamžiku uzavřena odesláním této nové objednávky Kupujícím Prodávajícímu a jejím následným potvrzením Prodávajícím.
 10. Má se za to, že návrh dodat zboží nebo poskytnout službu Prodávajícím za určenou cenu učiněný při podnikatelské činnosti reklamou, v katalogu nebo vystavením zboží na webovém rozhraní obchodu je nabídkou s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti podnikatele plnit.
 11. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně Prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není Prodávající povinen dodat Kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že Kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje Kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle Kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí Kupujícím na emailovou adresu Prodávajícího a jejím potvrzení ze strany Prodávajícího.
 12. Zpracování všech objednávek Kupujícího probíhá maximálně do 7 pracovních dní od objednání zboží.
 13. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 14. Kupní smlouva je uzavírána pouze v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu Kupujícího překlad textu kupní smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad kupní smlouvy v českém jazyce. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě kupní smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.
 15. Uzavřená kupní smlouva je Prodávajícím archivována po dobu určenou příslušnými právními předpisy, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.
 16. Kupující se stane vlastníkem zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny.
 17. Zrušení objednávky je možné pouze do okamžiku předání zboží dopravci. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.

Zpět na Obsah

lV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Prodávající akceptuje následující platební podmínky:
  • Platba předem bankovním převodem; platba je Kupujícím uhrazena standardním bankovním převodem z účtu Kupujícího na účet Prodávajícího, vedený u Fio banky 2201993212/2010 (dále jen „účet Prodávajícího“).
  • Dobírka, pokud je kupujícímu nabídnuta (kupující uhradí zboží až při jeho převzetí dopravci – v hotovosti nebo platební kartou, dle podmínek dopravce).
  • On-line úhrada platebními kartami MasterCard a Visa – úhrada prostřednictvím zabezpečené brány Comgate
 2. Informace o přijímaných způsobech platby jsou blíže uvedeny zde.
 3. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.
 4. V případě bezhotovostní platby (především bankovním převodem) je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy. Nebo dle data uvedeného na (zálohové) faktuře.
 5. V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží ve sjednané výši, společně s uvedením variabilního symbolu platby, uvedeného Prodávajícím ve formuláři potvrzení objednávky nebo v zálohové faktuře, či jiným viditelným způsobem. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.
 6. V některých případech je Prodávajícím umožněno Kupujícímu při nákupu zboží využít slevu. Pro poskytnutí slevy je nutno, aby Kupující v rámci návrhu objednávky vyplnili údaje o této slevě do předem určeného pole. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 7. Uzavřením kupní smlouvy vzniká Prodávajícímu povinnost odevzdat Kupujícímu objednané zboží a Kupujícímu povinnost za toto zboží Prodávajícímu zaplatit sjednanou cenu.
 8. Společně s kupní cenou je Kupující dále povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 9. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad (fakturu) vystaví Prodávající Kupujícímu po připsání Kupujícím uhrazené ceny zboží na účet Prodávajícího, a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Kupujícího. Kupující výslovně souhlasí s možností zaslání daňového dokladu v elektronické podobě (namísto dokladu v písemné formě) na jeho emailovou adresu, poskytnutou Prodávajícímu.

Zpět na Obsah

V. DODÁNÍ ZBOŽÍ

 1. Informace o způsobech dodání jsou blíže uvedeny zde.
 2. Zboží je kupujícímu dodáno:
  • na adresu určenou Kupujícím v Objednávce,
  • prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou kupující v objednávce zvolil.
 3. Volbu způsobu dodání zboží provede Kupující na e-shopu v průběhu vytváření objednávky.
 4. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany Kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3 odst. 3.8), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
 5. Prodávající nepožaduje od Kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl.5 odst. 5.4 obchodních podmínek ohledně povinnosti Kupujícího uhradit kupní cenu zboží předem.
 6. Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 15 dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. V případě, že zboží má být uhrazeno předem bezhotovostním převodem, běží lhůta až od okamžiku uhrazení kupní ceny zboží.
 7. Zboží je možné zaslat Kupujícímu vybranou přepravní službou. Ceny přepravy se řídí ceníkem poskytovatele přepravy aktuálním v den objednávky zboží. Prodávající odpovídá za kvalitu zboží a za to, že zboží má všechny vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly, a je v odpovídajícím množství.
 8. Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami.
 9. V případě, že je nezbytné z důvodů na straně Kupujícího, dodávat zboží jinak, než bylo v kupní smlouvě smluveno, je Prodávající oprávněn požadovat po kupujícím veškeré náklady s tímto doručením spojené, přičemž na tyto náklady musí být kupující předem upozorněn.
 10. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 11. Je-li Prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání.
 12. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně, tak je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží.
 13. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 14. Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky a Kupující není povinen zásilku od přepravce převzít.
 15. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

Zpět na Obsah

Vl. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY (VRÁCENÍ ZBOŽÍ)

 1. Dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a Prodávající před uzavřením smlouvy sdělil Kupující, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy; o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu; o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím; o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal a v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku. V případě metráže (látek a galanterního zboží), která byla střižena dle přání zákazníka, lze odstoupit od smlouvy pouze v minimálním objednaném množství od 10ks (1 m). V případě metráže nelze odstoupit od kupní smlouvy, pokud byla metráž jakýmkoli způsobem zpracována.
 2. Nejedná-li se o případ uvedený dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů:
  • ode dne následujícího po dni, kdy Kupující nebo Kupujícím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží,
  • ode dne převzetí poslední dodávky zboží Kupujícím nebo Kupujícím určenou třetí osobou (jinou než dopravce), je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí
  • ode dne převzetí první dodávky zboží Kupujícím nebo Kupujícím určenou třetí osobou (jinou než dopravce), je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.
 3. V případě odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, dle těchto obchodních podmínek, se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, nese Kupující náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 4. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí Kupující odeslat prohlášení o odstoupení od smlouvy ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit formulář pro odstoupení od kupní smlouvy poskytovaný Prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Nebo může Kupující odstoupení od kupní smlouvy zaslat na adresu elektronické pošty Prodávajícího: info@speciosa.eu, nebo korespondenčně na adresu provozovny Prodávajícího. Přílohou odstoupení musí být kopie kupní smlouvy/potvrzení objednávky. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu.
 5. V případě odstoupení od smlouvy Kupujícím, vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do třiceti (30) dnů od odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Kupujícím již při vrácení zboží Kupujícím, či jiným způsobem, pokud s tím Kupující bude souhlasit a nevzniknou tím Kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 6. Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Každý výrobek musí být užíván v souladu s návodem nebo doporučením, uvedeném u každého výrobku zvlášť. Záruka se nevztahuje na vady zboží a jejich části způsobené běžným opotřebením v důsledku jejich používání.
 7. Ve lhůtě deseti (10) dnů od vrácení zboží Kupujícím těchto obchodních podmínek je Prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností Kupujícího, je Prodávající oprávněn vůči Kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a odečíst jej od vrácené částky.
 8. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 9. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
 10. Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 11. Prodávající je oprávněn, do doby převzetí zboží Kupujícím, odstoupit od kupní smlouvy v případě, kdy objednané zboží není již skladem, nevyrábí se, nebo se výrazně změnila cena dodavatele zboží. V takovém případě Prodávající neprodleně kontaktuje Kupujícího, aby se s ním dohodl na dalším postupu, např. výměně zboží, změně objednaného množství apod. V případě, že je zboží již zaplaceno, vrátí Prodávající bez zbytečného prodlení již zaplacené finanční prostředky (nebo jejich adekvátní část jako přeplatek po vzájemné dohodě Prodávajícího a Kupujícího na změně obsahu či rozsahu objednávky) Kupujícímu stejným způsobem jako byly uhrazeny

 Zpět na Obsah

Vll. PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ (REKLAMACE)

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
 2. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 3. Před prvním použitím zboží je kupující povinen řádně prostudovat účel použití a ošetřovací symboly. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu a užívání produktů, funkčních vlastností a škod vzniklých neodborným nebo neoprávněným zásahem, použitím, či údržbou, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. Záruka na zboží se dále nevztahuje na vady vzniklé opotřebením způsobeným nedodržením doporučeného návodu k užívání zboží, či nedodržením ošetřovacích symbolů, např. u metráže a textilních produktů. Dále se záruka na zboží nevztahuje na vady vzniklé opotřebením způsobeným obvyklým užíváním zboží. Záruka nebude rovněž uznána v případě mechanického poškození způsobeného kupujícím, poškozením způsobeným nadměrným a nevhodným užíváním, zanedbáním péče o zboží, či poškozením způsobeným vyšší mocí. Příkladem obvyklého opotřebení, v důsledku obvyklého užívání u textilií (metráže) a textilních produktů, na které se záruka nevztahuje, je např. tvorba žmolků, proděravení látky, vytahování vláken, krabatění, srážení, ztráta elasticity a tvaru, postupná ztráta barvy, či potisku apod., způsobené praním, žehlením, stříháním, a další běžnou manipulací s těmito produkty.
 4. Kupující je tímto obeznámen, že důvodem k reklamaci zboží není standardní množstevní odchylka v objednaném zboží, především v metráži (nebo dalšího typu zboží nabízeného Prodávajícím), kde se standardní odchylka pohybuje v rozmezí +/- 10 % z celkového množství zboží, na míru upraveného (např. nastříhaného, či naváženého) dle požadavků (objednávky) Kupujícího.
 5. Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.
 6. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující spotřebitel požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
 7. Ustanovení uvedená v čl. 7 odst. 7.2 se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána. Kupující nemá právo z vadného plnění ohledně vad zboží, na které byl kupující v době uzavírání kupní smlouvy upozorněn (např. zboží II. jakosti).
 8. Projeví-li se výrobní vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
 9. V této lhůtě je kupující spotřebitel oprávněn uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vady odstranitelnou či neodstranitelnou):
  • odstranění vady dodáním nového totožného zboží bez vady nebo dodáním chybějící věci,
  • bezplatné odstranění vady opravou,
  • přiměřenou slevu z kupní ceny,
  • vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.
 10. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
 11. Kupující je povinen oznámit výrobní vadu Prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co jí mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit.
 12. Kupující musí oznámit všechny zjištěné vady písemně, a to buď e-mailem na info@speciosa.eu nebo korespondenčně na adresu provozovny Prodávajícího.
 13. V případě, že kupující požaduje odstranění vady dodáním nové věci bez vady anebo bezplatné odstranění vady opravou, je třeba reklamované zboží (společně s kopií prodejního dokladu) neprodleně po oznámení reklamace zaslat na adresu provozovny Prodávajícího: Janovského 985/15, 170 00 Praha 7.
 14. Prodávající není povinen nároku kupujícího spotřebitele vyhovět, pokud prokáže, že kupující spotřebitel před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.
 15. Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.
 16. U použitého zboží Prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu Prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má Kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.
 17. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující spotřebitel uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.
 18. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.

Zpět na Obsah 

VIII. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@speciosa.eu. Prosíme, neodepisujte na automatické maily, jejich doručení není zaručeno. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
 4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Zpět na Obsah

lX. REGISTRACE A ZÁKAZNICKÝ ÚČET

 1. Na základě registrace Kupujícího provedené na webové stránce speciosa.eu může Kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní webového obchodu. Ze svého uživatelského rozhraní webového obchodu může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může Kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
 2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet vč. webového rozhraní obchodu nemusí být dostupný nepřetržitě, a to z důvodu nutné údržby hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, poruchy, výpadku sítě, popř. nutné údržby hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

Zpět na Obsah 

X. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

 1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Souhlasí také s tzv. mailingem (posílání obchodních sdělení) a v případě, že nadále nechce mailové nabídky odebírat přímo v mailu může tuto službu odmítnout.
 2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky Prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může Kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 Zpět na Obsah

Xl. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Prodávající zpracovává osobní údaje Kupujícího pro účely uzavření a správy smlouvy a realizaci dodávky, pro plnění svých právních povinností nebo se souhlasem Kupujícího za účelem vylepšování služeb a nabídky Prodávajícího, pro marketingové účely vč. zasílání obchodních sdělení a personalizace reklamy, příp. jiným účelem, ke kterému udělil kupující souhlas.
 2. Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a souvisejících českých právních předpisů a v souladu se Zásadami zpracování osobních údajů prodávajícího, ve kterých je uvedeno, jakým způsobem prodávající nakládá s osobními údaji kupujícího, jaké informace o kupujícím ukládá, jak dané informace využívá a komu je případně předává. Zásady pro nakládání s osobními údaji taktéž obsahují výčet veškerých práv kupujícího v souvislosti se zpracováním osobních údajů, zejm. pak právo na informace, opravu, vymazání či právo souhlas se zpracováním kdykoli odvolat.
 3. V souvislosti se zpracováním osobních údajů Prodávající prohlašuje, že zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky stanovenými právními předpisy; zajistil, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti; přijal vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil nezbytnou úroveň zabezpečení osobních údajů; a v případě porušení zabezpečení osobních údajů s rizikem pro práva a svobody fyzických osob informuje dozorový orgán, příp. subjekty údajů.

 Zpět na Obsah

Xll. DORUČOVÁNÍ

 1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

 Zpět na Obsah

Xlll. PODÁNÍ REKLAMACE NEBO ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 1. Pro reklamaci / výměnu nebo odstoupení od smlouvy do 30 dnů, prosím, postupujte dle instrukcí v těchto Obchodních podmínkách, nebo na této adrese: https://www.speciosa.eu/reklamace-vraceni-zbozi

 Zpět na Obsah

XIV. ZÁKAZNICKÉ RECENZE A HODNOCENÍ OBCHODU A PRODUKTŮ

 1. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.
 2. Dále může zákazník samostatně vložit recenzi produktu na určené místo (oddíl „Hodnocení“) u daného produktu na stránkách e-shopu speciosa.eu, který zákazník koupil a vyzkoušel. Hodnocení produktů můžou vkládat pouze registrovaní zákazníci. Všechny recenze a slovní hodnocení podléhají schválení administrátorem e-shopu, kteří zveřejňuje pouze recenze zákazníků, kteří produkt reálně zakoupili nebo vyzkoušeli. Zveřejňovány jsou všechny recenze zákazníků, vyjma recenzí, které porušují etický kodex nebo recenzí, jejichž slovní hodnocení neobsahuje hodnocení zakoupeného produktu, či služeb e-shopu, spojených s nákupem daného produktu.

Zpět na obsah

XV. ZÁVĚREČNÉ UJEDNÁNÍ

 1. Veškeré vztahy těmito smluvními podmínkami neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, jakož i dalšími souvisejícími právními předpisy.
 2. V případě, že jakékoliv ustanovení těchto obchodních podmínek bude shledáno nezákonným či neplatným, nebude tím dotčena platnost, respektive účinnost ostatních ustanovení těchto obchodních podmínek.
 3. Veškerá ujednání mezi Prodávajícím a Kupujícím obsažená v kupní smlouvě, mají přednost před ustanoveními těchto smluvních podmínek, se kterými jsou v rozporu.
 4. Prodávající je oprávněn kdykoliv změnit znění těchto obchodních podmínek. Kupující je vázán zněním smluvních podmínek aktuálním v okamžiku uzavření kupní smlouvy.
 5. Kontaktní údaje prodávajícího: Speciosa International s.r.o., Janovského 985/15, 17000 Praha, IČO: 10852468, DIČ: CZ10852468, adresa elektronické pošty info@speciosa.eu, telefon +420 777 072 059.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 11. 11. 2022. 

Zpět na Obsah

Vzorové formuláře ke stažení: